نام : تا ساحل آرامش

آی دی : @sahele_aramesh

2018-02-07 22:14:10

تا ساحل آرامش

دسته : روانشناسی

در زیر سقف کبود این آسمان، نهادهای اجتماعی فراوانی وجود دارد؛ مدرسه، دانشگاه،بازار و … اما در این میان، نهادی که ارزش بیشتری دارد و پیش خداوند محبوب است، خانواده است.

کانال های مشابه


هر روز یک حدیث

احادیث معصومین هر روز عمل به یک حدیث…

تا ساحل آرامش

در زیر سقف کبود این آسمان، نهادهای اجتماعی فراوانی وجود دارد؛ مدرسه، دانشگاه،بازار و … اما در این میان، نهادی که ارزش بیشتری دارد و پیش خداوند محبوب است، خانواده است.