کانال های روانشناسی سروش

بهترین کانال های روانشناسی سروش در تله جو


تا ساحل آرامش

تا ساحل آرامش


دسته : روانشناسی

در زیر سقف کبود این آسمان، نهادهای اجتماعی فراوانی وجود دارد؛ مدرسه، دانشگاه،بازار و … اما در این میان، نهادی که ارزش بیشتری دارد و پیش خداوند محبوب است، خانواده است.
@sahele_aramesh
هر روز یک حدیث

هر روز یک حدیث


دسته : روانشناسی

احادیث معصومین هر روز عمل به یک حدیث…
@hadis1395hdis