قیمت جدید بنزین لیتری ۲۵۰۰ تومان اعلام شد مقرر گردیده است که به هر خودرو در ماه ۶۰ لیتر سهمیه اختصاص یابد که در صورت صرفه جویی ، مازاد آن را دولت از مردم خریداری میکند سهمیه تاکسی ها و رانندگان اسنپ به زودی اعلام میگردد...