قیمت جدید بنزین ابلاغ شد rdlj [ndn fkcdk


قیمت جدید بنزین لیتری 2500 تومان اعلام شد مقرر گردیده است که به هر خودرو در ماه 60 لیتر سهمیه اختصاص یابد که در صورت صرفه جویی ، مازاد آن را دولت از مردم خریداری میکند سهمیه تاکسی ها و رانندگان اسنپ به زودی اعلام میگردد