تله جو

هدف تله جو معرفی کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی است
شما هم با ثبت کانال/گروه خود در تله جو باعث دیده شدن بیشتر کانال خود توسط موتور های جستجو و کاربران می شوید.